Vanwege een technische storing kan de Arend op 24 en 25 oktober niet rijden. Ook de pendeltrein naar het museum rijdt dit weekend niet.

Algemene voorwaarden

BEZOEKVOORWAARDEN HET SPOORWEGMUSEUM
Inleiding
Het Spoorwegmuseum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het Spoorwegmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Spoorwegmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1
Onder ‘het museum’ en het Spoorwegmuseum wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder ‘het museumcomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Spoorwegmuseum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, werelden, vergaderruimtes, restaurants, wachtkamers, terrassen, tuin, overige buitenruimte, rangeerterrein, perrons, depots en dependances.

Artikel 1.3
Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Spoorwegmuseum een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Spoorwegmuseum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere
openingsuren.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Spoorwegmuseum en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van het exclusief gebruik van museumruimtes, horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
Artikel 2.1
Alle door het Spoorwegmuseum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Spoorwegmuseum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Spoorwegmuseum is verspreid. Het Spoorwegmuseum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare
functionarissen, medewerkers publieksdienst daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.
Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het
Spoorwegmuseum of een daartoe door het Spoorwegmuseum bevoegd verklaarde instantie.
Artikel 2.5
Het Spoorwegmuseum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Groepsreserveringen en rondleidingen;
overeenkomst, betalingsvoorwaarden, annuleringen en tijdsoverschrijdingen
Artikel 3.1
Een door het Spoorwegmuseum afgegeven bevestiging van een groepsreservering of rondleiding is geldig tot en met de gestelde datum dat bevestiging voor akkoord
getekend geretourneerd dient te zijn. Dit tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn kunnen in ieder geval door de opdrachtgever aan deze bevestiging geen rechten worden ontleend.
Artikel 3.2
Tussen het Spoorwegmuseum en de opdrachtgever komt een overeenkomst voor een reservering tot stand, wanneer de afgegeven bevestiging door de opdrachtgever binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn schriftelijk dan wel mondeling wordt aanvaard.
Artikel 3.3
De opdrachtgever dient in het geval van reserveringen zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die schriftelijk
is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na
factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze termijnen is de opdrachtgever derhalve zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is jegens het Spoorwegmuseum van rechtswege in verzuim.
Artikel 3.4
Betalingen door de opdrachtgever worden gedaan conform de in de reserverings- bevestiging vastgelegde betaalwijze. Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van het Spoorwegmuseum.
Artikel 3.5
Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 3.3 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens het Spoorwegmuseum in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente vermeerderd met 3% aan het Spoorwegmuseum verschuldigd. Voorts is het Spoorwegmuseum verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van het Spoorwegmuseum aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.
Artikel 3.6
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.
Artikel 3.7
Alle in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat) die het Spoorwegmuseum maakt als gevolg van een niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 200,– ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan het Spoorwegmuseum te voldoen.
Artikel 3.8
Na totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 3.3 is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd in het geval groeparrangementen en rondleidingen zonder exclusief en besloten gebruik van ruimtes in het museum welke plaatsvinden tijdens de reguliere openingstijden van het museum:

 meer dan 3 werkdagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst
0%;
 binnen 3 werkdagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst
100%.
Artikel 3.9
De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
Artikel 3.10
Indien de opdrachtgever c.q. de door haar uitgenodigde personen niet op het met het
Spoorwegmuseum afgesproken tijdstip aanwezig zijn, worden de dientengevolge door het
Spoorwegmuseum extra gemaakt kosten aan de opdrachtgever doorberekend. Zulks
onverminderd het recht van het Spoorwegmuseum in een dergelijk geval de activiteit te
annuleren overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8
Verblijf in het museumcomplex
Artikel 4.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming
met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte
activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als
zodanig kenbare functionarissen van het Spoorwegmuseum, medewerkers publieksdienst
daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op
te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het
Spoorwegmuseum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in
strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere
toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op
vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.
Artikel 4.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar
op, het gedrag van door hen meegebrachte kinderen en andere groepsleden. Leraren en
begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op, het gedrag van door
hen begeleide groepsleden.
Artikel 4.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te
verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op
tentoongestelde objecten te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het
gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik
van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Spoorwegmuseum evenwel
expliciet worden toegestaan;
d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of
wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas
begeleiden;
e. te roken in alle ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van
pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
f. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes (wereld 1, 2, 3 en de
wachtkamers) van het museumcomplex;
g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het Spoorwegmuseum
gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe
beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een
door het Spoorwegmuseum aan te wijzen plaats;
h. in daartoe door het Spoorwegmuseum aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van
rolstoelen, kinderwagens en buggy’s, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het
museum;
i. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en
dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of
begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet
worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan
de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en
begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de
tentoongestelde objecten niet aanraken.
j. op het materieel te klimmen, het te bekladden of te bekrassen.
k. in seinpalen, hekwerken e.d. te klimmen.
Artikel 4.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks
redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het Spoorwegmuseum, die
als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde
(hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind
personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het
museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt
voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.
Artikel 4.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het
Spoorwegmuseum is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken
waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
directie van het Spoorwegmuseum deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan
wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van
elektronische media.
Artikel 4.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een
museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor
beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde
periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken
onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 4.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd
worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
Klachten en reclamering
Artikel 5.1
Het Spoorwegmuseum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of
de door het Spoorwegmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten
overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de
verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of
vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Spoorwegmuseum
georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Spoorwegmuseum het potentiële
publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het
(her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding
ontlenen.
Artikel 5.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Spoorwegmuseum te
vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot
schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste
collectie van het Spoorwegmuseum;
b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex,
waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het
opbouwen of afbreken van tentoonstellingen of evenementen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt,
maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast als gevolg van het opbouwen van
tentoonstellingen of evenementen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt
door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast,
ongepast gedrag, diefstal en molest;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt
door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een
verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt
door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.
Artikel 5.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Het
Spoorwegmuseum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft
plaatsgevonden, schriftelijk Het Spoorwegmuseum te bereiken. Klachten en verzoeken tot
reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een
klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Bezoekvoorwaarden.
Artikel 5.4
Het Spoorwegmuseum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen
na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager
meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
Artikel 5.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door
het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.
Aansprakelijkheid van het museum
Artikel 6.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het Spoorwegmuseum en/of derden aan bezoeker
verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het
Spoorwegmuseum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Spoorwegmuseum en/of zijn
medewerkers.
Artikel 6.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of
gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg
is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor
vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar
redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
Artikel 6.3
In geen enkel geval is het Spoorwegmuseum gehouden een hoger bedrag aan
schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
b. het door de verzekeraar van het Spoorwegmuseum aan het Spoorwegmuseum ter zake van
de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
Artikel 6.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Spoorwegmuseum nimmer
aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het
museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Het
Spoorwegmuseum en/of zijn medewerkers.
Artikel 6.5
Het Spoorwegmuseum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook,
ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of
op enig onroerend zaak waarvan Het Spoorwegmuseum houder, (erf)pachter, huurder dan wel
eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Het Spoorwegmuseum staat, behoudens
indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Het
Spoorwegmuseum en/of zijn medewerkers.
Artikel 6.6
Indien het Spoorwegmuseum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze
dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten
zonder dat het Spoorwegmuseum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het
Spoorwegmuseum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op
welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Spoorwegmuseum opzettelijk schade heeft
toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Spoorwegmuseum.
Artikel 6.7
De totale aansprakelijkheid van het Spoorwegmuseum wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal
in geen geval meer bedragen dan de onder 6.3 beschreven schadevergoedingsregeling.
Artikel 6.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het
Spoorwegmuseum in geen geval meer bedragen dan de onder 6.3 beschreven
schadevergoedingsregeling.
Artikel 6.9
Aansprakelijkheid van het Spoorwegmuseum voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.
Artikel 6.10
De in artikel 6.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Spoorwegmuseum of een van zijn
functionarissen.
Overmacht
Artikel 7.1
Als overmacht voor het Spoorwegmuseum, die maakt dat een eventuele daardoor
veroorzaakte tekortkoming Het Spoorwegmuseum niet kan worden toegerekend, geldt iedere
onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Het
Spoorwegmuseum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de
overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
Artikel 7.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of
diensten en/of instellingen waarvan het Spoorwegmuseum gebruik maakt bij het uitvoeren
van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of
opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van
voornoemden.
Gevonden voorwerpen
Artikel 8.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven
bij de kassa.
Artikel 8.2
Het Spoorwegmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende
van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de
plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door
het Spoorwegmuseum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden
overgedragen aan de plaatselijke politie.
Artikel 8.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de
keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In
beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.
Overige voorwaarden
Artikel 9.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid
van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Spoorwegmuseum.
Artikel 9.2
Aanvullend, maar niet vervangend, op deze bezoekersvoorwaarden is het huishoudelijk
reglement van het Spoorwegmuseum van kracht.
Toepasselijk recht
Artikel 10.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het
Spoorwegmuseum is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Spoorwegmuseum
voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in
Utrecht.
Deze Bezoekvoorwaarden van het Spoorwegmuseum zijn vastgesteld door de directeur en
gedeponeerd op 1 juli 2009 onder nummer 411.78.462 bij de Kamer van Koophandel
Utrecht en Omstreken te Utrecht.
De directeur van het Spoorwegmuseum.
Nicole Kuppers, Directeur